UB2030: Infraestructures per continuar sent la primera universitat de l’Estat

Font: Freepik.

La nostra universitat necessita disposar d’infraestructures de qualitat per continuar mantenint la seva posició de lideratge en el futur. Per això, fruit de l’anàlisi de les necessitats actuals i d’un futur immediat, presentem un seguit de projectes que, en l’horitzó temporal del 2030, haurien d’estar planificats, en desenvolupament o finalitzats, segons el cas. Es tracta de projectes ambiciosos però realistes, tenint en compte, dins de les limitacions pressupostàries existents, increments possibilistes de PIU i d’ingressos. Aquests projectes, per poder assolir-los, requereixen no només la implicació dels successius equips rectorals, deganals i de tota la comunitat en general, sinó també el suport de les diferents administracions i aliances amb institucions. 

De manera transversal, al conjunt de facultats cal prosseguir la inversió iniciada en mitjans audiovisuals, per atendre la docència no presencial i futures necessitats tecnològiques, així com les inversions en la seguretat dels centres iniciades el 2017 .

Acció 1. Campus de Diagonal Sud 

Continuació de les millores de les facultats d’aquest campus: seguir amb la reforma de laboratoris a les facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i a la facultat de Química, millorar els estabularis, així com els espais necessaris de docència, recerca i millora de la gestió a les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física i Belles Arts (en aquesta darrera cal una reforma important a edificis i accessos). 

Cal aprofundir les relacions amb el CSIC, amb vista al trasllat de determinats instituts a un possible nou edifici.

Trasllat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica al campus de ciències de  Diagonal Sud, de manera que estigui situada amb la resta de facultats del seu àmbit i on s’integri l’àrea TIC de la Universitat.

Adequació de l’edifici del CRAI per ordenar i millorar els espais existents, i situar les unitats que donin servei a la “finestreta única” atesa per la UB i la FBG.

Acció 2. Campus de Diagonal Nord

La Facultat d’Economia i Empresa ha de poder disposar d’espais i recursos (la “torre 8”) per expandir les seves activitats relacionades amb les activitats docents, així com els instituts i grups de recerca, i potenciar els programes existents, com la Business School, la School of Economics i la School of Sociology. 

A la Facultat de Dret cal finalitzar la reordenació d’espais (Ilerdense, barracons, pàrquing, jardins Gaudí), adequar el nou edifici a les necessitats existents, i millorar la biblioteca.

Acció 3. Campus Mundet

Consolidar el projecte de la Clínica Psicològica, que ha de ser un referent en recerca, pràctica docent i atenció psicològica, així com una potent inversió a l’edifici Teatre vinculada amb les neurociències, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i altres agents interessats, per ser referent en aquest àmbit (veg. Projectes NEXTGeneration). Millorar les instal·lacions de la facultat de Psicologia i d’Educació. En relació a aquesta segona, cal una expansió d’espais vinculada al trasllat dels estudis de Treball Social a una nova instal·lació (a Barcelona i, si no és possible, a l’entorn metropolità), així com una adequació dels accessos. D’aquesta manera, els ensenyaments han de gaudir de més i millors espais.

Acció 4. Campus Clínic

Finalització dels espais de la “zona 8” de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per permetre un salt qualitatiu en docència i recerca. Així mateix, cal assolir acords amb la Diputació de Barcelona que permetin la necessària expansió de la Facultat a l’Escola Industrial.

Acció 5. Campus de Bellvitge

Pel que fa a les iniciatives exclusivament UB, consolidar el projecte per dotar el Campus d’un nou Hospital Odontològic dins del nou pla existent per a l’Hospital de Bellvitge, on també caldrà traslladar les noves instal·lacions de l’Hospital Podològic. A la facultat de Medicina i Ciències de la Salut, cal dotar-la d’un nou estabulari per a recerca.

En el marc del projecte global de remodelació del Campus de Bellvitge la UB presenta diverses iniciatives susceptibles de rebre finançament del Programa Europeu de Recuperació (veg. Projectes NEXGenerationEU).

Acció 6. Campus de l’Edifici Històric

L’Edifici Històric ha de convertir-se en un espai que doni cabuda a la Facultat de Filologia i Comunicació que, amb el trasllat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i amb les obres adequades, ha de guanyar més espais per a la docència dels seus ensenyaments, millorant les infraestructures del grau de Comunicació i Indústries Culturals, per al Deganat, per a les unitats d’administració general i per a despatxos de professorat. Cal adequar igualment les instal·lacions de biblioteques. A més, l’Edifici Històric ha de ser l’espai que aculli els òrgans de govern. Diferents unitats de gestió han d’aconseguir espais en millors condicions, tal i com ja s’ha començat a fer.

Acció 7. Campus del Raval

Millora del manteniment d’infraestructura i serveis del Campus del Raval i apostar pel projecte de Campus Arqueològic com a espai docent i d’investigació. El fet de disposar d’un jaciment arqueològic al bell mig del campus constitueix una magnífica oportunitat d’aprenentatge i formació pràctica per als estudiants, però ens dota també d’un espai de recerca científica i de dinamització cultural i patrimonial de primer nivell, no només per a la comunitat universitària sinó també per a la ciutat. Així mateix, cal seguir amb el manteniment d’infraestructures a les dues facultats afectades: Filosofia i Geografia i Història.

Acció 8. Campus de les Arts

Expansió de les arts, amb la reconstrucció de l’edifici de Can Ricart. Volem liderar una “universitat de les arts” on tant la UB (sota l’impuls de la Facultat de Belles Arts) com prestigiosos centres del país fomentin significativament la recerca en l’àmbit de les arts, i la col·laboració amb les indústries culturals, en l’entorn del Poblenou i el 22@, seguin les línies ja traçades al llarg del present mandat. Aquest projecte s’ha inclòs dins de la petició  NEXTGenerationEU. 

Acció 9. Campus de Torribera

Finalització de les instal·lacions en construcció per convertir aquest campus en un pol d’atracció d’estudiants, grups de recerca i empreses de l’àmbit de  la nutrició. Una futura Clínica Dietètica i de Nutrició ha de contribuir a enfortir aquest campus, així com la col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona, i la potenciació dels acords internacionals ja iniciats amb universitats estrangeres.

Acció 10. Campus de Sants

Revitalització d’aquest Campus tant organitzativament com en inversions. 

Suport a les necessitats tecnològiques requerides pels ensenyaments vinculats a la Comunicació Audiovisual.

Acció 11. Formació contínua

Expansió de la UB a Can Tiana (al districte 22@) per fomentar els estudis de formació continua, conjuntament amb la Fundació IL3.

Acció 12. Esports UB 

Forta inversió als espais del Servei d’Esports de la UB a l’av. Diagonal per tenir unes instal·lacions adequades als temps que vivim, de la mà d’algun soci públic o privat que pugui afrontar les inversions requerides.

Treball conjunt amb la Fundació Montcelimar per estendre els espais dedicats a Esports més enllà de la Diagonal i adaptació d’espais a la UB per apropar els serveis a les persones.

Acció 13. Col·legis Majors

Reformes necessàries de manteniment i modernització, ja planificades, per al Col·legi Major Penyafort-Montserrat, així com elaborar un ambiciós projecte de viabilitat, per plantejar-lo a la Diputació de Barcelona, per al manteniment del Col·legi Major Ramon Llull.