Reforçar el model de governança com a garantia d’eficàcia i responsabilitat en la missió de servei públic que tenim encomanda

Font: Pixabay.

Sense una bona governança no podem ser UB. En el complex context actual, la Universitat de Barcelona ha de ser capaç d’adaptar i transformar el seu model de governança per garantir la prestació adequada del servei públic d’ensenyament superior que té encomanat. Per això, estem compromesos en millorar, amb accions i instruments concrets, l’organització, les formes d’actuació i els processos de presa de les decisions, d’acord amb les necessitats i exigències del present, però també, mirant cap al futur, assolint una bona governança per a la nostra Universitat.

És amb aquesta voluntat que en aquests quatre anys s’han reforçat les unitats que garanteixen la responsabilitat social, la transparència i la participació de la comunitat universitària i s’ha millorat la col·laboració i la coordinació entre els diferents òrgans i unitats de la institució. El reforç de la transversalitat i de la coordinació iniciat s’ha mostrat important i s’ha fet palès en la gestió de l’escenari complex i incert que es configura arrel de la pandèmia de la Covid-19. 

Eficiència, simplificació i coherència

En relació amb el marc normatiu, s’han impulsat canvis dirigits a millorar l’eficiència, la simplificació i la coherència en diferents àmbits d’intervenció, destacant el desenvolupament de l’Administració electrònica, les modificacions del Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i de referendums dels estudiants, així com el nou Reglament general d’eleccions que ha permès necessària  implantació del vot electrònic a la nostra Universitat.

Per a millorar l’eficiència i l’equitat en la distribució dels recursos s’ha desenvolupat una reforma del finançament dels departaments, de les facultats i de les administracions de centre. En consonància amb el model de finançament aprovat, s’ha establert un redimensionament del nombre màxim de vicedeganats de les facultats, donant resposta així a una reclamació històrica, en especial de les facultats de major dimensió. Respecte a les administracions de centre, s’ha iniciat la revisió de la seva organització amb l’objectiu de configurar un model flexible que s’adeqüi a les característiques específiques de cada facultat.  S’han realitzat també reformes en les Fundacions del Grup UB millorant els mecanismes de coordinació, així com el seu funcionament i garantint la seva viabilitat econòmica. En l’àmbit de la captació de recursos, destaca la posada en marxa del projecte fundraising, basat en quatre àmbits de mecenatge: patrimoni, solidaritat, projectes de recerca i programa de beques. 

Volem, tal i com preveu l’ODS número 16 de l’Agenda 2030 -fil conductor del programa amb el que ens presentem en aquestes eleccions- “construir institucions que siguin eficaces, inclusives i que retin comptes”. A partir de les accions ja realitzades i de l’experiència adquirida, ens comprometem a millorar i adequar els comportaments i les formes d’actuació de la institució per a consolidar un model d’universitat pública que garanteixi els principis de responsabilitat, transparència, participació, eficàcia, coordinació i coherència, així com també el principi de sostenibilitat. Un model que ha de ser àgil i flexible en la seva execució però en el que també serà fonamental la voluntat i la responsabilitat en la consecució dels objectius que ens proposem tirar endavant.  

Compromís social i mediambiental

En relació amb l’organització, i com a continuació dels processos ja engegats, caldrà actualitzar les estructures de les unitats i serveis dels centres per una millor i més eficient provisió dels serveis. Finalment, i tenint en compte la rellevància institucional de la UB, volem reforçar una direcció política adequada de les relacions amb altres institucions que es desenvolupi de manera planificada i coordinada. 

Les transformacions en el model de governança que volem tirar endavant asseguraran una actuació inclusiva i integrada que, per tant, tindrà en compte la igualtat i la perspectiva de gènere, així com el compromís social i mediambiental de la nostra institució. La UB, en el desenvolupament de les funcions que li son atribuïdes, és i ha de ser un actor compromès en la satisfacció efectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que son fites imprescindibles pel futur de totes i tots.