La promoció i estabilització del professorat, resultat visible d’aquest mandat

Autor: ThisIsEngineering / Font: Pixels.

La greu crisi econòmica del 2010 va limitar la contractació de PDI: se’ns va impedir cobrir les baixes per jubilació i contractar nou professorat lector. Aquesta situació va tenir unes conseqüències dramàtiques. L’envelliment de la plantilla, la disminució d’un 15% del professorat permanent i la necessitat d’incrementar docents per als nous ensenyaments amenaçaven de provocar un col·lapse en el funcionament de la Universitat. Aquestes necessitats docents, que no es podien cobrir amb personal permanent, es van resoldre amb la contractació de professorat associat o en règim d’interinatge. D’aquesta manera, la carrera acadèmica es va interrompre.

Amb l’objectiu de disposar d’una plantilla sòlida i ben qualificada, aquests quatre anys hem desplegat principalment dues línies d’acció:

Per una banda, hem prioritzat l’estabilització d’agregats interins, dels lectors de 5è any,  dels investigadors Ramón y Cajal i del professorat associat acreditat. Així, hem convocat 425  places de professorat agregat, titular d’universitat i places vinculades a centres sanitaris, de les quals el 88% han estat cobertes per professors agregats interins, lectors de 5è any i associats, mentre que el percentatge restant fou cobert per investigadors Ramón y Cajal i altres tipologies de investigadors postdoctorals. En paral·lel, també hem facilitat la promoció a càtedra del professorat titular d’universitat i del professorat agregat donant oportunitat de concurs a pràcticament la totalitat del professorat que estava acreditat des de feia anys. Així, durant aquest període hem convocat 275 places de catedràtic. Tot això ha suposat un impuls decidit per comptar amb una plantilla estable de professorat permanent. 

La segona línia d’acció s’ha focalitzat en garantir l´equilibri entre baixes i altes en la plantilla de professorat permanent. Sens dubte, el volum de jubilacions ha de ser compensat per la incorporació de professorat lector. Tot i que la captació “natural” de professorat lector hauria de ser a partir de programes post doctorals, durant aquests darrers quatre anys, part dels esforços, s’han dirigit a estabilitzar i promocionar el professorat associat acreditat de lector i, a la vegada, atreure professorat extern. Fruit d’aquesta acció, en aquest anys, hem convocat 431 places de professorat lector i 21 places d’investigadors postdoctoral. Concretament, del total de contractes signats de professorat lector en el període 2017-2020, el 59% ha estat professorat associat. Aquesta dada és especialment rellevant ja que implica incorporar a la carrera acadèmica un volum important de professorat que n’havia quedat fora, no per manca de qualificació sinó per falta d’oportunitats. La resta de contractes de lectors han estat investigadors postdoctorals o persones sense cap vincle previ amb la UB, a parts iguals.

Plantilla rejovenida

En resum, durant aquest mandat, pel que fa a places amb dedicació a temps complet, hem convocat 275 places de catedràtics, 425 places d’agregats i titulars d’universitat, 431 places de professorat lector i 21 places d’investigadors postdoctoral. Per tant, hem reactivat la carrera acadèmica, hem rejovenit la plantilla i l’hem dotat d’una major estabilitat. 

En els propers quatre anys volem seguir incorporant talent a la nostra universitat amb l’estabilització d’investigadors postdoctorals i de professorat lector, i també volem captar nou Personal Docent i Investigador a partir de programes d’excel·lència, nacionals i internacionals, com són els programes Beatriz Galindo i Ramon y Cajal, entre d’altres. Seguirem, per tant, amb la política de PDI que vàrem iniciar ara fa quatre anys, garantint d’aquesta manera la promoció del nostre professorat, el relleu generacional i el rejoveniment de la plantilla de professorat. 

Fomentar la igualtat

Així, amb l’objectiu de continuar apostant pel desenvolupament d’una carrera acadèmica estable, pretenem elaborar un nou Pla d’Ordenació del Professorat. De la mateixa manera, volem que el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) estigui adaptat a la realitat contractual i laboral existent, i que reconegui els valors de la docència, la recerca i la transferència. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, millorarem l’eina de gestió que recull aquests acompliments. Finalment, tot aplicant els principis OTM-R, sistematitzarem i acabarem d’implementar les normatives i els procediments d’accés, concursos i contractació adaptats completament a l’administració electrònica. Per últim, millorarem el model d’organització de la plantilla de PDI per tal de promoure la mobilitat, fomentar la igualtat i facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. 

L’esforç de promoció i estabilització del professorat és un resultat visible d’aquest equip de govern. Per continuar-ho fent, demanem que ens facis confiança i ens donis el teu vot.