Formar més i millor les generacions del futur, el nostre objectiu principal

Autora: Karolina Grabowska / Font: Pexels.

Sens dubte formar les generacions del futur és el que dona sentit a la universitat. La UB en aquesta tasca ha de tenir els nivells d’excel·lència que té en recerca. Aquests quatre anys hem treballat per tal que sigui així i ho hem fet revisant l’oferta formativa de la UB,  juntament amb els equips deganals dels diferents centres, per tal de confeccionar el mapa de titulacions, millorat els processos de verificació, seguiment i millora de les titulacions, desenvolupant el contracte programa academicodocent, revisant i aprovant normatives reguladores com la de les dobles titulacions de grau i màster,i la normativa d’avaluació, modernitzant el campus virtual, impulsant la innovació docent mitjançant el programa RIMDA, programa que, en temps de pandèmia, hem adaptat com a RIMDA Docència Mixta,per tal de poder donar un millor suport al professorat en l’adaptació a la virtualitat..

Durant els propers quatre anys cal seguir treballant per assolir l’excel·lència en la formació de les futures generacions amb una oferta formativa que s’adeqüi a les necessitats de la nostra societat, reforçant l’atenció i orientació dels estudiants, la innovació docent, la mobilitat internacional, les pràctiques externes i el multilingüisme. Cal incorporar la millora de les competències transversals -especialment les digitals- i també la perspectiva de gènere, explorant la possibilitat de crear assignatures transversals de campus. Entre els nostres objectius principals està reforçar la posició de lideratge de les nostres titulacions, potenciant la visibilització de les enginyeries i la posada en valor i la projecció social de les humanitats. Igualment, és necessari impulsar una oferta formativa que analitzi les possibilitats de titulacions triples, microcredencials i la formació dual. Cal incorporar els ODS en els projectes docents i treballar-los a les activitats desenvolupades pels estudiants i el professorat. Així s’ha d’implementar un sistema que permeti que l’estudiant sigui conscient de la implicació dels seus Treballs de Fi de Grau i Fi de Màster (TFG i TFM) en qualsevol dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant un procés reflexiu. A més, cal promoure accions encaminades a que les titulacions integrin dins els seus plans d’estudi les competències que afavoreixen l’ocupabilitat dels estudiants i implementin accions formatives que les promoguin, en especial les pràctiques externes i l’emprenedoria.

Reflexionar per millorar a partir de l’experiència

Aspectes tan importants com el Pla d’acció Tutorial (PAT) o el Pla de dedicació Acadèmica (PDA) necessiten una atenció especial.  El primer, assegurant la coordinació entre els serveis transversals i potenciant l’intercanvi de bones pràctiques així com els programes de mentorització. El segon, revisant-lo mitjançant el treball conjunt del l’equip rectoral i els centres per adequar-lo a les necessitats actuals i als recursos disponibles, amb un dimensionament acurat,  que tingui en compte tant la docència com la recerca i la transferència. Deu anys després de la implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), hem de reforçar el procés de reflexió sobre com s’han desenvolupat els nostres ensenyaments i implementar les millores necessàries a partir de l’experiència adquirida.

L’adequació de la docència a la situació d’excepcionalitat a causa de la COVID-19 ha demostrat la capacitat de coordinació interna entre l’equip rectoral i els centres, unitats acadèmiques, docents, secretaries i representants d’estudiants així com l’elaboració de materials i implementació de recursos tecnològics que han donat resposta a les necessitats docents d’estudiants i professorat. Aquesta capacitat de resposta i de millora posa de relleu no només la implicació de l’equip rectoral en la docència i l’aprenentatge, sinó també la voluntat de seguir treballant per configurar un model educatiu capaç de proporcionar als estudiants una formació sòlida mitjançant graus i màsters integrats en els processos del sistema de qualitat de la UB. D’altra banda, l’experiència adquirida ens permetrà explorar les possibilitats de la docència mixta com a manera d’apropar la universitat a nous col·lectius i de captar estudiants internacionals.

Tot plegat, amb l’objectiu de formar més i millor les generacions del futur. Per això us demanem la vostra confiança i el vostre vot.