El compromís amb la igualtat, la diversitat i el respecte a les persones

Autor: Nicholas Swatz / Font: Pexels

Un dels reptes vinculats als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) és la igualtat de gènere i la reducció de les desigualtats. Aquest és un compromís plenament assumit per part de la nostra universitat. Per això, el III Pla d’Igualtat es planteja l’acompliment dels objectius d’igualtat, diversitat i inclusió, i la lluita contra les discriminacions que pateixen les dones i que les priva de poder assolir les mateixes fites que els homes dins de la nostra societat. 

Una universitat del segle XXI ha de ser capaç d’oferir a la societat el seu propi exemple, des de les seves estructures i dinàmiques, i estar, així, en condicions de formar una ciutadania compromesa amb els valors de la igualtat i la diversitat. Perquè diversitat és riquesa, diàleg, tolerància, respecte i creixement, però també és benestar de les persones dins d’un àmbit on se sentin respectades i on la seva aportació a la comunitat universitària, i, per tant, també a la societat, sigui rellevant. Tot plegat, dins del marc de la igualtat d’oportunitats que ha de guiar el dia a dia universitari, tant en relació a l’accés i el seguiment dels estudis com a la vida professional, sense restriccions ni obstacles basats en cap característica personal o de gènere.

Compromís amb les persones i el seu progrés

Precisament el Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social té la seva raó de ser en el compromís amb les persones i el seu progrés. A través d’ell s’ha assumit la direcció política de totes aquelles iniciatives i projectes que tenen per objectiu la reducció de les desigualtats i el respecte a les persones i a la seva igualtat d’oportunitats. És així com l’equip de govern ha convertit els disset ODS, i, en particular els vinculats a la igualtat de gènere i a la reducció de les desigualtats, en el leit motiv de la seva acció i en l’espina dorsal del III Pla d’Igualtat. 

Al llarg d’aquests quatre anys de mandat, hem reforçat estructures i hem donat importància a la gestió de les polítiques d’igualtat amb la creació de la Comissió d’igualtat de la UB delegada del Consell de Govern, dotant-la d’un reconeixement institucional present només a un reduït grup d’universitats catalanes, i aprovant el III Pla d’Igualtat de la UB. D’altra banda, s’ha impulsat la millora del benestar i el reconeixement les dones amb un nou Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat sexual i altres conductes masclistes, i s’ha dut a terme una campanya de visibilització de les dones a la UB. També s’ha inclòs la perspectiva de gènere en la docència amb la creació dels Premis de TFG i TFM als millors treballs amb perspectiva de gènere o amb la participació en la redacció de les guies sobre docència amb perspectiva de gènere, i en la reflexió i el pensament feminista, organitzant el Cicle de Debats UB: feminismes. 

Protecció contra el masclisme

Sens dubte, el principal repte que cal afrontar des de l’àmbit de la igualtat i la diversitat és l’aplicació del III Pla d’igualtat, però també cal mantenir i insistir en les accions ja impulsades: en la protecció a les persones contra els riscos del masclisme i les seves formes violentes, mitjançant la formació i difusió del Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat sexual i altres conductes masclistes, i en la visibilització de les dones, tot integrant la igualtat i la diversitat en la docència i en la recerca. 

Més enllà d’això, se’ns presenta un nou repte: el de treballar per a la inclusió i la diversitat plena de tots els col·lectius que conformen la comunitat UB. Això significa visibilitzar accions en el camp de la diversitat funcional, d’origen, religiosa o LGTBIQ. Treballar, en definitiva, per a l’equitat, la igualtat, la diversitat i la transversalitat de les polítiques d’igualtat en una universitat diversa, tolerant i respectuosa amb totes les persones, que camini cap a l’eliminació dels obstacles que llastren el progrés de les dones.

Aquest és el nostre compromís amb la igualtat, la diversitat i el respecte a les persones. Feu-nos confiança per continuar treballant en favor d’una universitat més igualitària, més justa i més plural.