Aposta decidida per l’emprenedoria, la transferència i la innovació

Autor: Startup Stock Photos / Font: Pexels.

En aquests quatre anys hem fet una aposta decidida per l’emprenedoria, la transferència i la innovació creant el Vicerectorat d’Emprenedoria, Transferència i Innovació, que a través de la nova Comissió d’Emprenedoria, Transferència i Innovació ha tingut com a objectiu visualitzar i potenciar l’activitat del professorat, elaborant un catàleg de transferència on 850 professores i professors han expressat la seva voluntat de fer transferència de coneixement. Hem creat eines útils al servei del professorat, com per exemple els Ajuts d’Impuls a la Innovació, els Tiquets Innovació UB i els Fons Impuls Innovació. També hem posat en marxa el Pla d’Emprenedoria de la UB, amb la creació de StartUB!, el centre per a l’emprenedoria de l’estudiantat de la UB. Aquestes accions ens han permès aconseguir projectes en transferència de coneixement per un valor mitjà de 14 M€ l’any i crear 10 spin-off, que generen 125 llocs de treball altament qualificat. També s’han concedit unes 65 patents anuals, i això ens ha permès ser la universitat més innovadora de l’estat segons el rànquing TH d’Innovació.

El programa que presentem per al segon mandat pretén aconseguir el ple reconeixement de la transferència de coneixement com a activitat essencial de la Universitat de Barcelona. Per fer-ho, promourem la creació, reconeixement i potenciació dels Grups Intensius en Transferència de Coneixement per part dels òrgans de govern i també transformarem la Comissió d’Emprenedoria, Transferència i Innovació per tal que esdevingui una comissió delegada de Consell de Govern. D’igual manera, ens haurem de dotar de mecanismes d’ordenació i de suport a la transferència, i per això caldrà fomentar la creació de Centres de Transferència de Coneixement que permetin ordenar espais i equipaments d’ús per a grups, departaments i facultats. Promourem canvis a la Fundació Bosch i Gimpera per tal que lideri la promoció de la transferència entre els investigadors, i desenvoluparem accions específiques com la creació del Laboratori d’Innovació social, que promourà la transferència de coneixement en Ciències Socials i Humanitats, o la presentació d’una proposta en EIT d’Indústries Culturals i Creatives

Esperit emprenedor i creativitat

Volem que aquestes accions arribin també als estudiants i així estendre l’esperit emprenedor i la creativitat a tota la comunitat universitària, estimulant un ADN propi de la UB que s’identifiqui amb la innovació. Per aconseguir-ho, promourem el Pla d’Emprenedoria a totes les facultats en coordinació amb els equips deganals, així com l’organització d’accions i esdeveniments on l’alumnat tingui un rol proactiu, interactiu i multidisciplinar en relació amb l’emprenedoria i la creativitat. 

En conclusió, volem liderar la transferència de coneixement a nivell nacional i internacional promovent la relació amb la societat a través dels principals actors socials i econòmics locals, nacionals i internacionals, per potenciar el desenvolupament social i econòmic. I ho volem fer amb una perspectiva ètica i social guiada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), potenciant la transferència de coneixement amb dimensió social, promovent l’emprenedoria basada en els ODS i realitzant accions formatives i projectes en emprenedoria i transferència orientades a corregir el biaix de gènere.

Els objectius són ambiciosos, però junts podrem assolir-los. Per això us demanem la vostra confiança i el vostre vot.